User's Cover Picture
User's avatar

Sơn Hoàng

Thiết kế Canva, làm video Pr, chỉnh sửa ảnh Ph, Thiết kế Corel

Message
Intro
Hải Dương, Vietnam
Graphic Design
Joined June 14, 2024
About
Cẩn thận, trách nhiệm