User's Cover Picture
Company's avatar
Company

Appen Buttler Hill Inc.

Confidence to Deploy World-class AI

Message

Hiring for Jobs

Part Time
Remote
Thailand
3 months ago
ចលរមជមយ Appen នថងន Appen គជករមហនឈនមខគលពភពលកកនងករផដលសវកមមបចចកវទយករនយយ នងសវងរក យងមនឱកសករងរករមងជចរនសមរបធវនផទ ដលអនកអចដកពកយបន ពកយងបននងកពងសវងរកអនករមចណកនកនងបរទសកមពជ ដលជអនកនយយភសខមរ សមរបឱកសករងរធវពផទមយន បកខជនតមរវឱយមនករយលដងអពអនធណត តមនតមរវឱយបកខជនមនបទពសធនករងរពមន ឬសញញបតរមហវទយលយដមបដកពកយសមរបករងរនទ បរសនបអនកដងពវធបរបរសអនធណត នងមនបរភពធនធនពតមនគរបគរនដមបបពញកចចករន អនកសកកសមបផតកនងករដកពកយដមបដណរករកមមវធ ករពពណនអពកចចករ អនកចលរមតមរវឱយចមលងសឡងចញជអតថបទ នងធវករតរតពនតយគណភពនសឡងដលនយយដយជនជតខមរ អនកចលរមតមរវឱយធវតសតសកលបង
3 months ago
ចលរមជមយ Appen នថងន Appen គជករមហនឈនមខគលពភពលកកនងករផដលសវកមមបចចកវទយករនយយ នងសវងរក យងមនឱកសករងរករមងជចរនសមរបធវនផទ ដលអនកអចដកពកយបន ពកយងបននងកពងសវងរកអនករមចណកនកនងបរទសកមពជ ដលជអនកនយយភសខមរ សមរបឱកសករងរធវពផទមយន បកខជនតមរវឱយមនករយលដងអពអនធណត តមនតមរវឱយបកខជនមនបទពសធនករងរពមន ឬសញញបតរមហវទយលយដមបដកពកយសមរបករងរនទ បរសនបអនកដងពវធបរបរសអនធណត នងមនបរភពធនធនពតមនគរបគរនដមបបពញកចចករន អនកសកកសមបផតកនងករដកពកយដមបដណរករកមមវធ ករពពណនអពកចចករ អនកចលរមតមរវឱយចមលងសឡងចញជអតថបទ នងធវករតរតពនតយគណភពនសឡងដលនយយដយជនជតខមរ អនកចលរមតមរវឱយធវតសតសកលបង