User's Cover Picture
User's avatar

Hạnh Như

Marketing/PR

Message
Intro
Đà Nẵng , Vietnam
Public Relations & Communications
Joined June 14, 2024

Languages

English
-
Intermediate
About
Tốt nghiệp ngành marketing thương mại, mong muốn tìm được một công việc lâu dài. Có thể làm việc độc lập, tin học văn phòng-tiếng anh căn bản…