User's Cover Picture
User's avatar

Lại Thị Hồng Ánh

Lại Thị Hồng Ánh - Digital Marketer

Message
Intro
Hanoi, Vietnam
Food & Beverages
facebook.com/laithihonganh
Joined June 3, 2024

Languages

Korean
-
Intermediate
English
-
Intermediate
About
Tôi tên Lại Thị Hồng Ánh. Hiện tại đang là 1 digital marketer. Điểm mạnh của bản thân tôi là thích nghi với môi trường làm việc mới nhanh, tu duy nhanh, và làm việc cẩn thận.